کتابی راجع به مهدی حسین زاده در اوکراین ارائه داده شد.

کتابی راجع به مهدی حسین زاده در اوکراین ارائه داده شد.

 

در کیو پایتخت اوکراین مراسم رونمایی کتابی اختصاص به چریک افسانوی،  فرزند قهرمان آذربایجان و  شجاع ملی شوروی  مهدی حسین زاده که ملقب به میخایلو بوده، برگزار شده است.

ترجمه ی کتاب به نام "یک نفر برای همه و قصاص میخایلو" نویسنده ی اسلوونی پتر املیتی با مناسبت سالگرد قهرمان از طرف بنیاد ترجمه انجام داده شده است. در رونمایی نمایندگان سفارت های کشور های خارجی، نویسندگان، دانشجویان، هیات استادان و معلمین شرکت یافته اند.

در رویدادی که با هماهنگ کنندگی دکترا در رشته تاریخ  الق کوپچیک، سفیر آذربایجان در اوکراین آذر خودو اف  سخنرانی کرده و بیان نموده  اند که زمانی که در اسلوونی در بخش دیپلماسی کار می کرد کتاب را به زبان روسی ترجمه کرده و به منتشر آن نائل گردیده است. "  مهدی حسین زاده تاریخ با شکوه آذربایجان می باشد. برای شناساندن وی در تمام دنیا این بهترین وسیله محسوب میگردد. سفیر بیان نموده است که کتابی که راجع به راه جنگ این قهرمان می باشد، از لحاظ تبلیغ ایده های وطندوستی به نسل جوان از اهمیت والا ی برخوردار است.

رییس هیات اداری بنیاد ترجمه ی ملی آذربایجان، نویسنده مشهور و درامنویس، رجال هنر در حوزه ی فرهنگ آفاق مسعود در سخنرانی خود بیان نموده است که مهدی حسینزاده هنگام نبرد اصلا فکر نکرده است که در تاریخ می ماند، اصلا راجع به این فکر نکرده و قرض شهروندی خود را به جا  آورده است. آفاق مسعود ترجمه کتاب را به زبان مختلف بخصوص به زبان اوکراین مهم خوانده و خاطرنشان کرده است که در اثر از جمله ارزشها ی ملی و روانی مردم آذربایجان منعکس یافته است. "این کتاب نه تنها شجاعت مهدی حسینزاده، بلکه هم از لحاظ شناساندن آذربایجان اهمیت انگیز می باشد". وی برای تهیه و تدوین کتاب از سفیر آ.خودو اف سپاسگزاری کرده است.

مترجم آذربایجانی کتاب فرهاد عبد الله اف از مسئولیت کار ترجمه در موضوعات نظامی سخن گرفت: ترجمه ی این کتاب نه تنها  جلوی روح مهدی حسین زاده، بلکه هم  جلو ی ارواح تمام قهرمان های جنگ  مسئولیت معنوی به شمار می رود.

قهرمان ملی آذربایجان میرزا قلی اف در سخنرانی خود تشریح کرد که کشورمان در تاریخ با قهرمان های خود شناخته شده است و خاطرنشان کرده است که وجود همچین آثار در پرورش نوجوانان مانند قهرمان موثر می باشد.

در سخنرانی های خود رییس اتحادیه ی جوانان آذربایجانیان اوکراین  الهامه الله وردی افا و شاعر جوان شهریار دل گرانی از شجاعت مهدی حسین زاده گفته و بیان کرده اند که در موضوعات نظامی به آثار جدید نیاز دارد.

 

گالری

مقالات دیگر