گواهینامه های بنیاد ترجمه دولتی آذربایجان به صاحبانش عطاء داده شد

گواهینامه های بنیاد ترجمه دولتی آذربایجان به صاحبانش عطاء داده شد

 

تورهای انتخابی بعدی بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان که در راستا ی پیشرفت کار ترجمه و زبان از جمله تعیین متخصصین ورزیده برگزار می شود  به اتمام رسیده است. به مترجمینی که از تورهای مربوط به رشته های سیاسی-اجتماعی و علمی -فنی و تحصیل و گردشگری و ملی و اقتصادی و الهی شناسی و پزشکی و حقوق و فرهنگی مطابق به زبان های خارجی (انگلیسی و ترکی و عربی و آلمانی و روسی و ایتالیایی و چینی و عبرانی) با موفقیت پشت سر گذشته اند گواهی نامه ها عطاء داده شد.

 

معاون رییس هیات اداری بنیاد رییس تورهای انتخابی ولایت حاجی اف در مراسم عطاء ی گواهی نامه ها بیان کرده است که مقصود اصلی تورها پیشرفت حوزه ترجمه و زبان در کشور می باشد و  آشکار شدن اشخاص ورزیده به رشد حوزه مربوطه کمک می کند و این عمل  در حوزه زبان و ترجمه کشور آهسته آهسته نظامی را برقرار خواهد کرد.

 

مطابق به اولین دوره ی سال ۲۰۱۹ از طرف بنیاد ترجمه دولتی آذربایجان به مترجمان ذیل گواهینامه عطاء داده می شود:

 

 سیتلین آلکسی (انگلیسی -روسی) رشته ی حقوق

 فتی افا امینه (انگلیسی - آذربایجانی)رشته ی فنی

مجید افا امیره (آذربایجانی -انگلیسی - آذربایجانی) رشته ی فنی

اروجوفا نگار (آذربایجانی -روسی) رشته اجتماعی-سیاسی

محمد افا  روقیه(آذربایجانی -روسی) رشته اجتماعی-سیاسی

الییوا کماله آذربایجانی -روسی) رشته ی حقوق

نجف اف اورخان آذربایجانی -روسی-آذربایجانی )رشته ی روابط بین المللی

کاظم افا خاطره (آذربایجانی -روسی) رشته ی اقتصادی

یعقوب اف الوین (روسی -آذربایجانی ) رشته ی اقتصادی -آموزشی -حقوقی - روابط بین المللی و ورزش

 ابراهیم اف الچین (ترکی -آذربایجانی - ترکی)رشته اجتماعی-سیاسی

 بکیرلی چیلنای (فرانسوی - آذربایجانی - فرانسوی) رشته اجتماعی-سیاسی

 محمد افا چناره (فرانسوی -روسی) رشته سیاسی-اقتصادی

قره اف آیخان (عبرانی - آذربایجانی - عبرانی) رشته اسناد حقوقی

 

گالری

مقالات دیگر