تیتر اخبار
گواهینامه های بنیاد ترجمه دولتی آذربایجان به صاحبانش عطاء داده شد
گواهینامه های بنیاد ترجمه دولتی آذربایجان به صاحبانش عطاء داده شد

تعیین متخصصین ورزیده برگزار می شود  به اتمام رسیده است. به مترجمینی که از ...

کتابی راجع به مهدی حسین زاده در اوکراین ارائه داده شد.
کتابی راجع به مهدی حسین زاده در اوکراین ارائه داده شد.

شجاع ملی شوروی  مهدی حسین زاده که ملقب به میخایلو بوده، برگزار شده است...

کتاب شاعر مشهور گرجی - باقتر آرابولی در آذربایجان ارایه داده شد.
کتاب شاعر مشهور گرجی - باقتر آرابولی در آذربایجان ارایه داده شد.

می در کتابخانه ملی آذربایجان به اسم میرزا فتحعلی آخوندزاده مراسم رونمایی کتاب "رویا های روز"...

Aydın yol (arxiv)
  • Aydın yol (arxiv)