کتاب شولوم علیخم به سفیر اسرائیل ارائه داده شد

کتاب شولوم علیخم به سفیر اسرائیل ارائه داده شد

سفیر کشور اسرائیل مقیم در جمهوری آذربایجان - دان ستاو در بنیاد ترجمه آذربایجان بوده است. در دیدار از روابط فرهنگی و ادبی اسرائیل و آذربایجان، از لایحه های بین المللی که بنیاد ترجمه در این زمینه انجام می دهد، از آثار نویسندگان برجسته ی  یهودی تبار که در دوره های مختلف به آذربایجانی ترجمه شده و منتشر یافته است از جمله از مسایل دیگری که مبنی بر تبادلات ادبی ما بین آذربایجان و اسرائیل می باشد سخن گرفته شد.

دان ستاو: کار هایی که بنیاد ترجمه انجام می دهد برای وضع فعلی دنیا مهم و اهمیت انگیز است. می توان گفت که در اسرائیل ادبیات های تمام خلق های کشور های جهان، فرق نمی کند بزرگ و کوچک باشد رواج دارد و خوانده می شود. ولی متاسفانه باید ذکر شود که به  کتاب هایی مربوط به ادبیات آذربایجان برخورد نمی شود.  امروزه کشور های دنیا ادبیات های خودشان را به عرصه ی  بین المللی ارایه می دهند. در این زمینه پژوهشگاه ها و نهاد های دولت ها کار می کنند. در اسرائیل هم همچین بنیادی وجود دارد. این بنیاد برای شناساندن و تبلیغ ادبیات اسرائیل خیلی کارها انجام داده و دارد می دهد. فکر می کنم که این کار واجب و جدی ای است که  در میان مردم کشور ها  برای حفظ و نگهداری تفاهم متقابل و ایجاد مدارایی و تحمل می باشد و شرافتی هم دارد.

در آخر دیدار رئیس بنیاد ترجمه آفاق معسود از نشر های جدید نهاد - کتاب نویسنده ی برجسته یهودی تبار شولوم علیخم را به مهمان ارائه داد

گالری

مقالات دیگر