کتاب شاعر مشهور گرجی - باقتر آرابولی در آذربایجان ارایه داده شد.

کتاب شاعر مشهور گرجی - باقتر آرابولی در آذربایجان ارایه داده شد.

 

۳ می در کتابخانه ملی آذربایجان به اسم میرزا فتحعلی آخوندزاده مراسم رونمایی کتاب "رویا های روز" شاعر مشهور گرجی رییس اتحادیه ی نویسندگان گرجستان -  باقتر آرابولی برگزار شده است.

 

در رویداد رییس هیات اداره ی بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان نویسنده و درامنویس ، رجل شایسته ی هنر آفاق معسود به مهمانان و حاضرین سلام علیکم کرد و از قدمت روابط ادبی آذربایجان و گرجستان سخن گفته است. در این راستا از پروژه های منتشر یافته  که به جا آورده شده است، از جمله کتاب " داستان های گرجی" که به آذربایجانی ترجمه شده و در باکو منتشر یافته و کتاب "مجموعه ی ادبیات آذربایجان" که از طرف بنیاد ترجمه شده و در تفلیس منتشر یافته است، سخن گفته شده است.

 

وکیل مجلس ملی آذربایجان آکادمیسین نظامی جعفر اف خاطرنشان کرده است که کتابی که کتاب خوانان آذربایجان را با ادبیات گرجی آشنا می سازد، زبانمان را با تفکر اصلی خود  و برخی از کلمات قدیمی را زنده کرده و زبان را غنیسازی کرده است. وکیل راجع به رویداد خلاقی و این کاری که با عشق به جا آورده شده است از بنیاد سپاس گذاری کرد.

 

در سخنرانی خود وکیل مجلس ملی عاقل عباس بیان کرده است که وی سبک و بینش شاعر و ترجمه ی کتاب را پسندیده است. از جمله کتاب را با کمال میل خوانده است. وکیل آرزو کرده کرده است که این پروژه ها مداوم انجام شود که نویسندگان جدید گرجی هم از شهرت بزرگی برخوردار شوند.

 

سفیر گرجستان مقیم در جمهوری آذربایجان زوراب پاتارادزه تشریح کرده است که تعمیق تبادلات مابین فرهنگ های آذربایجان و گرجستان که طول تاریخ نزد هم مانند دو کشور برادر و همسایه زندگی کرده اند مانند موضوع اولوی در نظر ریاست جمهوری ما قرار دارد. دیپلمات بیان کرده است که دوستی در میان کشور ها روابط را بیش از پیش عمیق تر می کند و در نظر گرفته شده است که در روز های پیش متقابل روز های فرهنگی برگزار شود. ز.پاتارادزاده به خاطر تدوین و تشکیل رونمایی این کتاب که منظورش آشنا ساختن کتاب خوان های آذربایجان با ادبیات گرجی می باشد از بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان تشکر کرده است.

 

زوراب پاتارادزه: " مقصود اینست که عشق ادبیات را به نسل های آینده انتقال کنیم و عشقی توی قلبمان هست بزرگتر کنیم. مردم گرجی و آذربایجان آن قدر بهم دیگر نزدیک است که دو خلق یک دیگر را بدون کلمه هم می فهمد.

 

رییس اتحاد نویسندگان اورواسیا یعقوب عمر اوغلو محسوب می کند که ترجمه ی آثار شعارا و نویسندگان دیگر گرجی در آینده  و برگزار شدن مداوم همچین رویداد ها ضروری می باشد.

 

مشاور شناسایی و و فرهنگی سفارت جمهوری ترکیه مقیم در آذربایجان عرفان چیفتچی بیان کرده است که وی ادبیات گرجی را بسیار دوست دارد و با این کتاب ادبیات گرجی به ملت ۳۰۰ میلیون نفری ترک ارایه داده می شود و اضافه کرده است که  در این راستا یعنی در شکل گیری دنیا فرهنگی معاصر آذربایجان بنیاد و مجله ی "خزر" نقش بسزایی دارد. مشاور در این فعالیت شریف  به بنیاد ترجمه آرزو ی موفقیت کرده است.

مولف پیش گفتار کتاب پروفسور رستم کمال بیان کرده است که مردم گرجی دارای فرهنگ بزرگی است و شورا ی گرجی آزاد منش هستند و شعر گرجی امروزه با سرعت تغییر می یابد. وی خاطرنشان کرده است که وی با تمثال این شاعر شعر گرجی را خیلی دوست دارد.

 

مدیر شعبه ی انستیتوتوی ادبیات به اسم نظامی گنجوی فرهنگستان علوم ملی آذربایجان پروفسور بدیرخان احمد اف از روابط علمی و فرهنگی ما بین کشور ها سخن گفته است. وی باقتر آرابولی را از لحاظ سبکی با واقف صمد اوغلو شبیه می داند و او را مانند شاعر اصلی می داند که در اشعار خودش چشمانداز قومی مردم گرجی را نشان می دهد و از کلمات شباهت آمیزی را به کار می برد.

 

شعارا ی مشهور آذربایجانی ذکر فخری و نگار حسنزاده و نویسنده عتماد باشکچید و حاضرین دیگر از موفقیت کتاب سخن گفته و خاطرنشان کرده اند که روابط ادبی امروزه از اهمیت والا ی برخوردار است.

 

رییس کتابخانه ملی پروفسور طاهر کریم اف بیان کرده است که سالها ی اخیر از طرف بنیاد ترجمه پروژه های با موفق و بهتری به جا آورده می شود و شایان تقدیر است که یکی از این رویداد ها در این معبد علم برگزار می شود. پروفسور همچنین خاطر نشان کرده است که این کتاب از لحاظ تبلیغ ادبیات گرجی در کشور ما اهمیت انگیز می باشد.

 

در آخر نشست باقتر آرابولی سخنرانی کرد. وی از احساساتی درونی خود را که در آذربایجان حس کرده است بیان نموده و تشریح کرده است که همچین تبادلات ادبی که در این سطح شکل گیری یافته است برای خلاص بشر اکتفا دارد. بنا بر پروژه هایی که در این زمینه انجام داده می شود از بنیاد ترجمه قدردانی و سپس گذاری می کنیم.

 

گالری

مقالات دیگر