کاتالوگ مرکز ترجمه ی کشوری برای سال های 2014 – 2019 منتشر گردید

کاتالوگ مرکز ترجمه ی کشوری برای سال های 2014 – 2019 منتشر گردید

کاتالوگ فعالیت های پنج ساله ی مرکز ترجمه ی کشوری تحت نام «مرکز ترجمه ی کشوری: سال های 2014 2019» منتشر گردید.

کاتالوگ حاوی طرح هایی است که مرکز طی مدت پنج سال اجرا نموده پایش هایی که در زمینه ی استفاده از زبان رسمی کشور، تکمیل زبان و عرصه ی ترجمه، تدریس زبان، واژه شناختی، رسانه های جمعی، دوبلاژ، نشریات و غیره انجام داده و مراسم، تدابیر اندیشیده شده، دیدارها و معرفی آثار برگزار شده در زمینه ی زبان و ترجمه، نیز کارهایی که در رابطه با شناساندن و تبلیغ ادبیات جهانی در آذربایجان و ادبیات آذربایجان در سطح جهان، شناساندن نمونه هایی از ادبیات آذربایجانی و حقایق قراباغ در سطح بین المللی از طریق اینترنت و اطلاعات و مطالب دیگر است. این کاتالوگ، که حاوی اطلاعات مبسوط و تصاویر است، تصویری کلی از فعالیت های مرکز طی 5 سال گذشته ارائه می دهد و امکان آشنایی خواننده ها را با فعالیت های مرکز فراهم می آورد. 

مقالات دیگر