رمان "آغری (درد )" که درد خوجالی را زنده نگه می دارد در زبان آذربایجانی

رمان "آغری (درد )" که درد خوجالی را زنده نگه می دارد در زبان آذربایجانی

 

بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان با مناسبت ۲۷ سالگرد نسل کشی خوجالی با پشتیبانی بنیاد حیدر علی اف اثر داستانی و مستند  "آغری (درد )" را منتشر کرده است. رمانی که از طرف مولفان اسرایلی امیر و آری گوت به وجود آورده شده است به  درد فراموش نشدنی نسل کشی خوجالی بر اساس وقایع واقعی و استدلالات مستندی روشنایی می بخشد و از تراژدی  که به زندگانی انسان ها  صدمه زده از جمله در مورد  واکنش خاموشی و چشمپوشی عالم بین المللی به بی عدالتی سخن گفته می شود.

استدلالات و فکت ها که در اثر نشان داده می شوند از لحاظ فاش جزئیات نسلکشی خوجالی و اطلاع رسانی اجتماع دنیا در باره ی جرم تاریخی مرتکب شده قایل اهمیت می باشد.

کتابی که به چند زبان خارجی ترجمه گردیده است به زبان ما از طرف  مترجم معروف نویسنده ی آذربایجانی صدای بوداقلی برگردانده می باشد.

 

مقالات دیگر