سفیر تازه ی کلمبیا در بنیاد ترجمه

سفیر تازه ی کلمبیا در بنیاد ترجمه

سفیر فوق العاده و تام الاختیار و  تازه ی کلمبیا مقیم جمهوری آذربایجان جناب آقا ی لویس آنتونیو دیماته در بنیاد ترجمه دولتی بوده اند.

هنگام دیدار همکاری باهم بنیاد و سفارت کلمبیا در راستا ی روابط ادبی آذربایجان و کلمبیا، پروژه های انجام شده - کتاب "بیست شعر" که حاوی آثار شعارا ی آذربایجان و اسپانیا می باشد و در کلمبیا منتشر یافته است، مراسم رونمایی همان کتاب که در فرهنگستان علوم آذربایجان برگزار گردیده، مجموعه ی اشعار کلمبیا به نام "اول دریا بود" که به زبان آذربایجانی ترجمه شده و در کشور منتشر یافته است، شب خلاقیت نویسنده ی نابغه ی کلمبیا - گابریل گارسیا مارکس که توسط و با ابتکاری کاردان موقت سابق، خانم مارتا گالیندو برگزار شده بود، از جمله راجع به دیگر رویداد و اقدامات گفتگو گردید.

سپس پروژه های چشمانداز مربوط به همکاری ما بین ادبیات و فرهنگ ها ی کلمبیا و آذربایجان و موضوعت گسترش ادبیات آذربایجان در کشور های امریکا لاتین مورد مذاکره قرار گرفت.

سفیر لویس آنتونیو دیماته از همکاری با بنیاد ترجمه دولتی آذربایجان ابراز خوشحالی نمود و بیان کرد که بعد از این  هم ادامه ی همچنین پروژه ها را واجب خواند و این حال را شایان تقدیر محسوب کرد.

در آخر دیدار سفیر کتاب " به سرهنگ نامه ای نیست" اسپانیایی  گابریل گارسی مارکس را به رئیس بنیاد - آفاق مسعود عطاء کرد.

 

گالری

مقالات دیگر