کتاب آذربایجانی در دومین کتابخانه ی بزرگ اروپا

کتاب آذربایجانی در دومین کتابخانه ی بزرگ اروپا

 

در چهارچوب همکاری های میان مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و بنیاد «لیریک کابینت (Lyrik Kabinettآلمان، کتاب «شمعها 101 شعر (Candles – 101 verses، که در سال 2015 از سوی مرکز در شهر لندن پایتخت انگلیس، منتشر و طی مراسم پرشکوهی معرفی گردیده بود، در کتابخانه ی این بنیاد جای گرفت.

لازم به ذکر است بنیاد «لیریک کابینت (Lyrik Kabinett دومین کتابخانه ی بزرگ اختصاصی شعر اروپا است که در سال 1994 تأسیس گردیده است.

تعداد زیادی از آثار برگزیده ی منظوم به زبان های انگلیسی و آلمانی به صورت کتاب، فایل های صوتی، تصویری در این کتابخانه نگهداری می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوند: 

https://www.lyrik-kabinett.de/bibliothek/

مقالات دیگر