کتاب آذربایجانی در دومین کتابخانه ی بزرگ اروپا

کتاب آذربایجانی در دومین کتابخانه ی بزرگ اروپا

 

در چهارچوب همکاری های میان مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و بنیاد «لیریک کابینت (Lyrik Kabinettآلمان، کتاب «شمعها 101 شعر (Candles – 101 verses، که در سال 2015 از سوی مرکز در شهر لندن پایتخت انگلیس، منتشر و طی مراسم پرشکوهی معرفی گردیده بود، در کتابخانه ی این بنیاد جای گرفت.

لازم به ذکر است بنیاد «لیریک کابینت (Lyrik Kabinett دومین کتابخانه ی بزرگ اختصاصی شعر اروپا است که در سال 1994 تأسیس گردیده است.

تعداد زیادی از آثار برگزیده ی منظوم به زبان های انگلیسی و آلمانی به صورت کتاب، فایل های صوتی، تصویری در این کتابخانه نگهداری می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوند: 

https://www.lyrik-kabinett.de/bibliothek/

مقالات دیگر

  • آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان

    به مناسبت «سال نظامی گنجوی» تارنمای ادبی گرجستان به نام «Iverioni» اقدام به انتشار جستاری در خصوص کتاب ترجمه ی گرجی منظومه ی «لیلی و مجنون» و مقدمه ی نگاشته شده برای آن نموده که به تازگی از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان در تفلیس گرجستان متنشر گردیده است.